Integritets- och cookiepolicy

Uppdaterad: 15/05/2022

Vad gör HappyLife?

HappyLife AB är en seniortjänst för äldre personer. Tjänstens innehåll anpassas till slutanvändarens behov och kan innefatta bland annat sällskap, utomhusaktiviteter, aktivering i form av motion eller hjälp med matinköp, hushållssysslor och IT-stöd.

Vad är en integritetspolicy?

Denna integritetspolicy är ett dokument som förklarar hur HappyLife behandlar personuppgifter av beställare, slutanvändare, arbetssökande uppdragstagare eller uppdragstagare. Syftet med integritetspolicyn är att förklara detta så tydligt och begripligt som möjligt, men om något är oklart eller om du har andra frågor om HappyLifes informationsbehandling kan du kontakta HappyLifes dataskyddsombud på info@happylife.community

En förutsättning för att ta del av HappyLifes tjänster är att du samtycker till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi önskar att du läser integritetspolicyn noggrant.

Integritetspolicyn gäller endast behandling av uppgifter hos HappyLife. Integritetspolicyn omfattar inte behandling av uppgifter hos tredje parter och Happylife är inte ansvarig för den behandling som utförs av en tredje part.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige är det företag som ansvarar för behandlingen av uppgifterna, det vill säga HappyLife AB.

HappyLife AB (senare “HappyLife”, “vi”)

Organisationsnummer: 559360-8200

E-postadress info@happylife.community

Postadress: HappyLife AB, Kungshamra 51, 170 70 Solna

Kontaktuppgifter till

dataskyddsombud

HappyLifes dataskyddsombud  info@happylife.community

Beskrivning av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy förklarar i enlighet med artiklarna 13 och 15 i den allmänna dataskyddsförordningen “GDPR” (679/2016/EU) hur den registeransvarige behandlar:

 • ●  Personuppgifter av privatkunder som beställer tjänsten,

 • ●  Personuppgifter av kontaktpersoner för företagskunder som beställer tjänsten,

 • ●  Personuppgifter av kontaktpersoner för kunder inom den offentliga sektorn
  som beställer tjänsten,

 • ●  Personuppgifter av slutanvändare av tjänsten (främst äldre personer),

 • ●  Personuppgifter av uppdragstagare

 • ●  och personer som söker anställning som uppdragstagare.

Vilka personuppgifter behandlar

vi?

Vi samlar in olika typer av personuppgifter för att producera, sälja och marknadsföra HappyLife tjänster, samt för att utveckla företagets verksamhet och tjänster. I detta avsnitt förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi behandlar från de olika målgrupperna.

Med målgrupper avses följande kategorier (kortnamn inom parentes nedan):

 • ●  Potentiella beställare och slutanvändare som kontaktas i försäljnings- och marknadsföringssyfte (målgrupp för försäljning och marknadsföring).

 • ●  Individuella privatkunder som prenumererar på tjänsten, vanligtvis anhöriga till äldre personer (beställare).

 • ●  Privata företrädare för företag, föreningar eller offentliga organ som beställer tjänsten (företagens kontaktpersoner).

 • ●  Slutanvändare av tjänsten, även våra kunder, vanligtvis äldre personer (slutanvändare).

 • ●  Arbetssökande uppdragstagare (arbetssökande uppdragstagare)

 • ●  Uppdragstagare, så kallade “Glädjespridare” (uppdragstagare)
  Vi förklarar också kortfattat i vilka syften vi samlar in och behandlar informationen. Mer information om ändamålen och de rättsliga grunderna för användningen finns nedan.
  Grundläggande uppgifter och kontaktuppgifter
  slutanvändare:

  • ●  Förnamn och efternamn.

  • ●  E-postadress.

  • ●  Adress.

  • ●  Språk.

  • ●  Födelseår.

                   ● Kön

 ● Telefonnummer.

Av vilka målgrupper samlar vi informationen? Målgruppen för försäljning och marknadsföring, beställare, företagens kontaktpersoner, slutanvändare, arbetssökande uppdragstagare, uppdragstagare.

I vilket syfte? För försäljnings- och marknadsföringsändamål, för att upprätthålla relationer med kunder och uppdragstagare, för att producera avtalade tjänster.

Mer detaljerade identifikationsuppgifter

● Födelsedatum. 

● Personnummer.

Av vilka målgrupper samlar vi informationen? Beställare, arbetssökande uppdragstagare, uppdragstagare.

I vilket syfte? Personnummer krävs av kunderna för rutavdraget. För att HappyLife ska kunna fakturera i enlighet med Skatteverkets krav (i de fallen där betalaren önskar utnyttja rutavdraget) bör personnummer och namn på betalaren av tjänsten finnas på fakturan. För uppdragstagare används personnumret för att identifiera uppdragstagaren och för säkerhetsåtgärder (t.ex. kreditkontroller), eftersom tjänsten innebär att man arbetar självständigt i slutanvändarens hem. För uppdragstagare används personnumret för att identifiera uppdragstagaren vid utbetalningen av hens kompensation för arbetet i syfte att betala ut kompensation för arbetet.

Annan bakgrundsinformation om slutanvändaren

För att kunna erbjuda personliga och skräddarsydda tjänster samlar vi in nödvändig bakgrundsinformation om slutanvändaren. Vi kan slutanvändare samla in och behandla beskrivningar om:

         ● Typ av boende 

         ● Intressen

 • ●  Särskilda preferenser eller önskemål

 • ●  Annan information som beställaren medvetet har gjort tillgänglig för oss
  Av vilka målgrupper samlar vi informationen? Slutanvändare
  I vilket syfte? För att erbjuda en skräddarsydd och personlig service och för att upprätta en personlig serviceplan.
  Uppgifter om kund- och tjänsterelationer
  I samband med produktionen av tjänsten och besöket samlar vi in information om en kundrelation. Denna information är i grunden inte personuppgifter, men kan i vissa fall, särskilt när den kombineras med annan information, klassificeras som personuppgifter. Exempel på uppgifter som samlas in i samband med produktionen av en tjänst:

 • ●  Beskrivning av händelserna under besöket

 • ●  Kundfeedback som mottagits

 • ●  Information om beställningar och fakturering

 • ●  Information om lämpliga kontakttider
  Av vilka målgrupper samlar vi informationen? Slutanvändare, beställare, företagens kontaktpersoner
  I vilket syfte? För att hantera avtalsförhållandet med våra kunder och för att utveckla våra tjänster.
  Bakgrundsinformation som begärs av arbetssökande uppdragstagare
  Utöver de personuppgifter som nämns ovan frågar vi arbetssökande (och därmed även uppdragstagare) om uppgifter slutanvändare angående deras arbetserfarenhet och utbildningsbakgrund:


 • ●  Utbildning

 • ●  Arbetserfarenhet

 • ●  Eventuella kompetenser gällande hälsovård

 • ●  Körkort

 • ●  Annan allmän information som den arbetssökande lämnar under
  ansökningsprocessen och som är relevant för den arbetssökandes arbetsinsats.
  I ansökningsprocessen frågar vi därtill om information om den arbetssökandes Covid-19 vaccinationsstatus eftersom det i tjänsten kan ingå arbete med äldre personer i riskgrupp. Den arbetssökande har ingen skyldighet att svara på frågan och vi lagrar inte information om den arbetssökandes vaccinationsstatus.
  Av vilka målgrupper samlar vi informationen? Arbetssökande uppdragstagare, uppdragstagare
  I vilket syfte? För att fatta ett beslut om huruvida den sökande är lämplig för att utföra besök och i slutändan för att matcha uppdragstagaren med kunden.
  Personuppgifter gällande hälsa och välbefinnande för särskilda målgrupper
  För att producera tjänsterna måste HappyLife behandla vissa välfärds- och hälsouppgifter som faller under de så kallade särskilda kategorierna av personuppgifter enligt definitionen i GDPR. HappyLifes behandling av dessa uppgifter grundar sig alltid på den registrerades uttryckliga samtycke.
  Uppgifter om välbefinnande och hälsa samlas in från den registrerade. Vi samlar in och behandlar endast de uppgifter som är nödvändiga för att producera tjänsten och endast de uppgifter som den registrerade specifikt vill lämna ut till uppdragstagaren eller till en anhörig i rollen av beställare.
  Exempel på hälsorelaterade uppgifter som är väsentliga för tillhandahållandet av tjänsten är följande:

         ● Beskrivning av minnessvårigheter


 • ●  Beskrivning av nedsatt funktionsförmåga

 • ●  Beskrivning av sensoriska nedsättningar

 • ●  Allmän information om läkemedel (t.ex. läkemedel mot hjärtsvikt, epilepsi,
  diabetes och allvarliga allergiska reaktioner).
  Uppgifterna kan överlämnas till en anhörig och till den uppdragstagare som producerar besöket med slutanvändarens uttryckliga samtycke.
  Av vilka målgrupper samlar vi informationen? Slutanvändare
  I vilket syfte? För att producera tjänster enligt överenskommelse. slutanvändare för att hitta en lämplig uppdragstagare som kan utföra besök, för att handleda uppdragstagaren inför arbetet och för att utföra den överenskomna tjänsten, t.ex. för att hjälpa till med ett gymnastikprogram.
  Automatiskt insamlade uppgifter
  För att förbättra våra digitala tjänster samlar vi in viss information automatiskt från vår webbplats och våra mobila applikationer.
  Detta omfattar slutanvändare följande:

 • ●  Varaktighet och tid för ditt besök på webbplatsen.

 • ●  Åtgärder som vidtagits på webbplatsen eller i mobila applikationer

 • ●  Modellen och versionen av den webbläsare eller mobilenhet som använts

 • ●  Operativsystem

 • ●  IP-adress
  Av vilka målgrupper samlar vi informationen? Alla användare av våra digitala tjänster (webbplats och mobila applikationer).
  I vilket syfte? För att övervaka våra digitala tjänsters prestanda och för att förbättra våra digitala tjänster.


På grundval av berättigat intresse

Personuppgifter kan också behandlas för att upprätthålla och utveckla tjänster och affärsverksamhet. I sådana situationer bedömer vi HappyLifes egna legitima intressen mot den registrerades integritet, slutanvändare genom att erbjuda möjligheten att välja bort våra nyhetsbrev och vår direktmarknadsföring.

För att uppfylla rättsliga förpliktelser

I vissa fall har HappyLife en rättslig skyldighet att behandla personuppgifter. Enligt bokföringslagen ska vi slutanvändare bevara verifikationer för ett räkenskapsår, som kan innehålla personuppgifter, i sex år efter räkenskapsårets slut.

Utlämnande och överföring av personuppgifter

Under vilka omständigheter kan vi lämna ut personuppgifter?

Vi delar personuppgifter inom HappyLifes organisation och endast i den utsträckning som krävs för att utföra och utveckla våra tjänster.

Personuppgifter kommer att lämnas ut till uppdragstagare som utför besök (“Glädjespridare”) i den utsträckning som krävs för att utföra den avtalade tjänsten. Innan uppgifterna lämnas ut kommer ett skriftligt sekretessavtal att ingås med uppdragstagare.

Dessutom kan information som identifieras som personuppgifter delas med en anhörig till slutanvändaren eller med någon annan person som slutanvändaren uttryckligen har utsett, med slutanvändarens uttryckliga samtycke.

HappyLife delar även beställarens personuppgifter med Skatteverket i syfte av rutavdraget. Uppgifter om uppdragsgivarens namn, telefonnummer, e-postadress och personnummer 

I övrigt kommer personuppgifter inte att lämnas ut till tredje parter utanför HappyLifes organisation, såvida inte något av följande villkor gäller:

Det är nödvändigt för att uppnå syftet med denna integritetspolicy

I den utsträckning som tredje parter behöver tillgång till personuppgifter för att utföra tjänsten, har HappyLife vidtagit lämpliga avtalsmässiga och organisatoriska åtgärder för att se till att personuppgifter endast behandlas för de ändamål som anges i denna integritetspolicy och i enlighet med tillämplig lag.

Rättsliga grunder

Personuppgifter kan delas med tredje parter utanför HappyLife-organisationen om det finns motiverat skäl att tro att det är nödvändigt att få tillgång till eller använda personuppgifterna:

(i) för att följa tillämplig lag, förordning eller rättslig process, eller

(ii) för att upptäcka, förhindra eller åtgärda missbruk, säkerhetsrisker eller tekniska problem.

(iii) för att skydda HappyLife AB, våra kunder, slutanvändare, beställare eller allmänhetens intressen, egendom eller säkerhet enligt lagkrav. Berörda parter kommer att informeras om användningen av personuppgifter i sådana fall där det är möjligt.

Av andra legitima skäl

Om HappyLife AB deltar i en fusion, ett förvärv eller en annan transaktion kan personuppgifter överförs till en tredje part som deltar i transaktionen. I en sådan situation kommer sekretessen för personuppgifter att garanteras och våra kunder kommer att informeras innan överföringen eller om möjliga ändringar av integritetspolicyn.

Med ditt uttryckliga samtycke

Personuppgifter kan delas med tredje parter i andra situationer än de som anges ovan, om ett uttryckligt samtycke har erhållits. Tidigare lämnat samtycke kan återkallas när som helst.

Insamlade data och andra anonyma uppgifter om användningen av webbplatsen kan delas med annonsörer, affärspartners och andra tredje parter.

Överföring av uppgifter utanför Europa

HappyLife överför inte personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Undantag är länder som har fått ett beslut om likvärdighet i fråga om dataskydd från Europeiska kommissionen, t.ex. Storbritannien.

Lagring av personuppgifter

HappyLife behandlar personuppgifter med omsorg och i enlighet med kraven i tillämplig lag.

Principer för lagring av personuppgifter

Personuppgifter behandlas med omsorg och de uppgifter som behandlas i informationssystemen är tillräckligt skyddade. När personuppgifter lagras på webbservrar är hårdvarans fysiska och digitala säkerhet tillräckligt garanterad. HappyLife kommer att se till att lagrade uppgifter, åtkomsträttigheter till servrar och annan information som är kritisk för säkerheten för personuppgifter hanteras konfidentiellt och endast av anställda vars arbetsbeskrivning omfattar detta.

Hur lagrar vi personuppgifter?

Personuppgifter lagras på säkra servrar som vi förvaltar tillsammans med uppdragstagare. De personuppgifter som lagras skyddas av säkerhets- och

åtkomstkontroller, inklusive tvåfaktorsautentisering av användarnamn och lösenord samt lämplig datakryptering.

Lagringstiden för

personuppgifter

HappyLife kommer inte att behålla personuppgifter längre än vad som krävs enligt lag och längre än vad som är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna. Lagringstiden beror på uppgifternas natur och syftet med behandlingen. Lagringstiden kan därför variera beroende på uppgifterna och syftet med behandlingen.

När kunderna har meddelat att deras relation med oss är avslutad kommer deras personuppgifter att raderas eller avidentifieras inom 90 dagar. Vid eventuella klagomål kommer uppgifterna att sparas efter det att en kundrelation har upphört för att kunna användas. På samma sätt ska uppdragstagarens personuppgifter raderas eller avidentifieras inom 90 dagar efter det att avtalsförhållandet har upphört.

I vissa fall, av rättsliga skäl, sparas personuppgifter längre än 90 dagar efter det att kund- eller uppdragsrelationer har upphört. Enligt bokföringslagen ska t.ex. verifikationer för en räkenskapsperiod, som kan innehålla personuppgifter, bevaras i sex år efter räkenskapsperiodens slut.

Den registrerades rättigheter

I enlighet med dataskyddslagen och dataskyddsförordningen har de registrerade rättigheter till sina personuppgifter som behandlas av HappyLife. I det här avsnittet beskrivs dessa rättigheter. För alla frågor som rör dessa rättigheter eller behandlingen av personuppgifter i allmänhet kan du kontakta HappyLifes dataskyddsombud på info@happylife.community

Rätt att kontrollera sina egna personuppgifter

HappyLife ger den registrerade tillgång till sina personuppgifter som behandlas. Detta innebär att den registrerade på skriftlig begäran kan få information om vilka personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med registret och för vilka ändamål dessa uppgifter används eller har använts. Innan tillgång beviljas kan den sökande begäras att bevisa sin identitet, om det är nödvändigt.

Rätt till korrigering

På begäran har den registrerade rätt att få felaktiga, inkorrekt, föråldrade eller onödiga uppgifter rättade eller kompletterade.

Rätt att begära att information raderas

De registrerade kan begära att HappyLife raderar ens personuppgifter från sina system. Åtgärderna i enlighet med begäran kommer att vidtas om inte HappyLife har ett legitimt skäl att inte radera uppgifterna. Det är möjligt att data inte omedelbart tas bort från alla våra säkerhetskopierings- eller liknande system. Sådana säkerhetskopior kommer att raderas så snart det är praktiskt möjligt.

Rätt att vägra personuppgiftsbehandling

Den registrerade kan begära begränsningar av behandlingen av sina personuppgifter om uppgifterna behandlas för andra ändamål än tillhandahållandet av våra tjänster eller uppfyllandet av en rättslig förpliktelse. Den registrerade kan HappyLifesockså vägra fortsatt behandling av sina personuppgifter om behandlingen grundar sig på ett tidigare lämnat samtycke. Att vägra behandlingen av personuppgifter kan leda till en minskad möjlighet att använda HappyLifes tjänster.

De registrerade har alltid rätt att vägra användning av personuppgifter för direktmarknadsföring, marknadsundersökningar eller profilering genom att kontakta info@happylife.community

Rätt att begränsa personuppgiftsbehandling

De registrerade kan också be HappyLife begränsa behandlingen av vissa av deras personuppgifter. En begäran om begränsning av behandlingen kan leda till en minskad möjlighet att använda  webbplats och tjänster.

 

Rätt att överföra information från ett system till ett annat

De registrerade har rätt att få sina personuppgifter från HappyLife i ett strukturerat och allmänt utnyttjat format.

Utövande av rättigheter

De rättigheter som nämns här kan utövas genom att kontakta ovanstående adress per brev eller e-post, med följande uppgifter: namn, adress, telefonnummer och en kopia av ett giltigt identitetskort. HappyLife kan begära ytterligare information som behövs för att bevisa den registrerades identitet. Ansökningar som är orimligt upprepade, överdrivna eller uppenbart ogrundade kan avslås. Om den registrerade anser att åtgärderna för behandling av personuppgifter är oförenliga med den tillämpliga lagstiftningen kan den registrerade lämna in ett klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten.

Ändringar av integritetspolicy

Ändringar i denna integritetspolicy kan vara nödvändiga på grund av ändrade rättsliga krav, ändringar i vår integritetspraxis eller ändringar i vår verksamhet. Ändringar i denna integritetspolicy träder i kraft så snart det publiceras på vår webbplats.

Hur kan du vara i kontakt med

oss?

Ifall du har ytterligare frågor om vår integritetspraxis kan du kontakta oss på följande adress info@happylife.community